Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Van der Linden Pomptechniek B.V zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Van der Linden Pomptechniek B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Van der Linden Pomptechniek B.V. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Kamer van Koophandel wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Van der Linden Pomptechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Niets van deze website of de inhoud daarvan mag, behoudens voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder onze voorafgaande toestemming.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden gebruikt – in enige vorm of op enige wijze – of worden verveelvoudigd of vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, cd-rom of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Linden Pomptechniek B.V..